Декларация за поверителност

Политика за защита на личните данни

1. Име и седалище на фирмата

Адрес и седалище на Фирма "БИС" ООД

гр. Бургас  8000,

ж.к. "Меден рудник", Пром. зона "Върли бряг", база "БИС" ООД

2. Обхват и цел на обработката на лични данни

2.1 Посещаване на онлайн сайта

При достъпването на този сайт, интернет браузъра, който използва посетителя, автоматично изпраща информация до сървъра на сайта, която временно се съхранява в клиентски  файл. Следните данни се записват без предоставяне на допълнителна информация от страна на посетителя, докато не бъдат изтрити автоматично:

    ай пи адрес на крайното устройство на посетителя
    записване на географското местоположение
    дата и час на посещение
    име и URL на страницата, която е посетена
    уебсайт, от който посетителят е осъществил достъп (т.нар. URL адрес на препращане)
    браузър и операционна система на крайното устройство на посетителя и име на доставчика за достъп
    език на браузъра

Обработката на личните данни е основана на чл. 6, пар. 1, ал. 1 буква а) от Закона за защита на личните данни. Имаме легитимен интерес към обработката на данни, свързан със следните цели:

    бързо създаване на връзка към уебсайта
    улесняване на удобното използване на уебсайта
    откриване и гарантиране на сигурността и стабилността на системите
    опростяване и подобряване на администрирането на уебсайта

Тази обработка на данни не е изрично предназначена за идентифициране на посетителя на уебсайта.

2.2 Форма за контакт

Посетителите могат да ни изпращат съобщения чрез онлайн формуляра за връзка на уебсайта. Ние изискваме Вашето име, валидна електронна поща и коректен телефонен номер, за да можем да отговорим на Вашата заявка. Също така задължително поле е и попълването на населеното място, в което ще се използват уредите. Това се прави само и единствено с цел да се разпределят запитванията по офисите на "БИС" ООД, обслужващи съответните региони.

Лицето, изпратило заявката, може доброволно да предостави останалата информация. Когато използвате формуляра за връзка, потвърждавате, че сте запознат с тези правила и сте съгласни с обработката на въведените данни. Обработката на данни сте извършва единствено с цел отговаряне на запитвания чрез формуляра за връзка. Това става въз основа на доброволното съгласие, предоставено в съответствие с чл. 6, пар.1, ал. 1, буква а) от Закона за защита на личните данни.


3. Бисквитки

Така наречените "бисквитки" се използват от уебсайта. Това са пакети данни, които се обменят между уебсървъра и браузъра на посетителя. Те се съхраняват от устройствата, използвани за посещение на уебсайта (компютър, преносим компютър, таблет, смартфон и др.). Бисквитките не могат да повредят използваните устройства. По-специално те не съдържат никакви вируси или друг злонамерен софтуер. Информацията за "бисквитките" съхранява друга такава, свързана с конкретното използвано крайно устройство. Тази информация не ни позволява при никакви обстоятелства да определим самоличността на посетителя на уебсайта.

При настройките по подразбиране на браузъра обикновено се приемат "бисквитките". Настройките на браузъра могат да се коригират или за да се отхвърлят "бисквитките" на използваните устройства, или да се предостави конкретна информация, преди да се съхрани нова "бисквитка". Искаме обаче да посочим, че деактивирането на "бисквитките" може да означава, че някои от функциите на уебсайта не могат да се използват ефективно.

“Бисквитките” служат за по-удобно използване на нашия уебсайт. Например, “бисквитките” за сесии могат да се използват, за да се определи дали посетителят е посетил предварително отделни страници на уебсайта. Тези “сесийни бисквитки” се изтриват автоматично, когато напуснете уебсайта.

Временните "бисквитки" се използват за подобряване  удобството на потребителите. Те се съхраняват временно на устройството на посетителя. Ако посетителят се върне на уебсайта, е възможно да се признае, че той е имал достъп до страницата по-рано и да се приложат входовете и настройките, които са били използвани по този повод, така че да не е необходимо да се повтарят. В тази връзка не се обработват лични данни.

Бисквитките се използват и за анализ на достъпа до уебсайта за статистически цели и за подобряване на това, което предлагаме. Тези "бисквитки" позволяват автоматичното разпознаване на това, че сайтът е бил посетен от посетителя. Бисквитките се изтриват след определен период от време.

Данните, обработвани чрез "бисквитки", са в съответствие с  горепосочените цели, за да се спазват законните интереси на правната практика по чл. 6, пар. 1, ал. 1, буква е) от Закона за защита на личните данни.


4. Правата ви като субект на данните

Доколкото вашите лични данни се обработват, когато посещавате нашия уебсайт, вие имате следните права като "субект на данните" по смисъла на Закона на защита на личните данни:

4.1 Информация

Имате право да поискате от нас потвърждение дали Вашите личните данни се обработват от нас. Не се предоставя информация, ако разкриването й би нарушило конфиденциалността или ако информацията трябва да бъде задържана в тайна по други основания, по-специално поради преобладаващ правен интерес на трета страна. Независимо от горепосоченото, може да има задължение за разкриване на информацията, ако вашите интереси преодоляват интереса за поверителност, особено с оглед на непосредствените щети. Правото на информация също се изключва, ако данните се съхраняват само защото не могат да бъдат изтривани въз основа на законови срокове на запазване, се използват изключително за целите на архивиране на данни или наблюдение на защитата на данните, ако разкриването на информацията е свързано с непропорционално голямо количество работа и ако преработката за други цели е предотвратена чрез подходящи технически и организационни мерки.
Ако правото на информация не е изключенo във вашия случай и вашата лична информация се обработва от нас, може да поискате информация от нас за следното:

- Цел на обработката
- Категориите на обработените ви лични данни
- Получателите или категориите получатели, на които са разкрити личните ви данни, по-специално ако тези получатели са в трети държави
- Ако е възможно, планираният период, през който ще се съхраняват вашите лични данни, или ако това не е възможно, критериите за определяне на периода на съхранение
- Наличието на право на поправяне или заличаване или ограничаване на обработката на личните данни, които се отнасят до Вас, или правото да се противопостави на тази обработка
- Наличието на право да се подаде жалба до надзорен орган за защита на данните
- Ако личните данни не са били събрани от вас като субект на данните, информация за произхода на данните
- Наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и смислена информация за съответната логика, както и значението и предвидените последици от тази обработка
- Когато личните данни се предават на трета държава, ако няма решение на Комисията на ЕС относно целесъобразността на нивото на защита по чл. 45 (3) от Закона за защита на личните данни, информация за подходящите предпазни мерки, предвидени за защита на личните данни съгласно член 46, параграф 2 от Закона за защита на личните данни.

4.2 Поправяне и попълване

Ако установите, че имаме неверни лични данни за вас, може да поискате от нас поправка на тези неточни данни без неоправдано забавяне. Ако личните данни, които се отнасят до Вас, са непълни, може да поискате те да бъдат завършени.

4.3 Ограничаване на обработката

Може да поискате да ограничим обработката, ако се прилага едно от следните основания:

- Вие оспорвате точността на личните данни. Ограничението може да се изисква в този случай за период, който ни позволява да проверим точността на данните.
- Обработката е незаконна и изисква ограничаване на обработката, вместо изтриване на вашите лични данни.
- Вашите лични данни вече не се изискват от нас за целите на обработката, но вие изисквате от нея да установи, упражнява или защитава срещу съдебни претенции.
- Вие подадохте възражение съгласно чл. 21 (1) от Закона за защита на личните данни. Може да се изисква ограничаване на обработката, стига да не е установено дали законните ни основания надвишават вашите основания.

Ограничението на обработката означава, че личните данни могат да бъдат обработвани само с ваше съгласие или да се установят, да се упражняват или да се защитят от съдебни претенции или да се защитят правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от значителен обществен интерес. Преди да премахнем ограничението, имаме задължението да Ви информираме за това.

4.4 Пренос на данни

Имате право на пренос на данни, доколкото обработването се основава на Вашето съгласие (чл. 6, пар. 1, ал. 1, буква а) или чл. 9, пар. 2, буква a) от Закона за защита на личните данни) или на договор, по който сте договаряща страна и обработката се извършва с помощта на автоматизирани процедури. Правото на пренос на данни е възможно при условие, че правата на другите хора не са засегнати от това: можете да поискате от нас личните данни, които са предоставени, в електронен или писмен вид. Имате право да предоставяте тези данни на друг администратор безпроблемно. Когато това е технически възможно, може да поискате от нас да предадем вашите лични данни директно на друг администратор.

4.5 Възражения

Когато обработката се основава на чл. 6, т. 1, буква д) от Закона за защита на личните данни (изпълнение на задача, извършена в обществен интерес или при упражняване на публична власт на администратора) или на чл. 6, пар. 1, буква е) от Закона за защита на личните данни (законен интерес на администратора на данни или на трета страна), имате право да възразите по всяко време на основания, свързани с конкретната ситуация и  с обработването на лични данни, които ви засягат. Това важи и за профилиране въз основа на чл. 6, пар. 1, буква д) или е) от Закона за защита на личните данни. След като сте упражнили правото си на възражение, повече няма да обработваме личните Ви данни, освен ако не можем да покажем убедителни легитимни основания за обработка, които надвишават Вашите интереси, права и свободи или ако обработката служи за установяване, упражняване или защита от правни искове.

4.6 Оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите съгласието, което сте дали по всяко време, считано от тази точка. Оттеглянето на съгласието може да бъде съобщено неофициално по телефона, по електронната поща, по факса или на пощенския ни адрес. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработката на данните, която е извършена въз основа на Вашето съгласие до момента на получаване на оттеглянето. При получаване на искането за оттегляне обработката на данните се основава единствено и само на Вашето съгласие.